Protokoll

Årsmötesprotokoll

 

PROTOKOLL

FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED

TORPS SKOLA EKONOMISK FÖRENING

 

Plats:                  Torps f d skola

Tid:                     2016-02-21, kl 15.00-15.45

Närvarande:     Enligt närvarolista 21 personer

Omfattning:      Paragraf 1-18

 

§1          Stämmans öppnande

Ingemar Lindhe hälsar alla välkomna till stämman och förklarar därmed föreningsstämman öppnad.

§2          Val av ordförande för stämman

Till ordförande för föreningsstämman väljs Per-Olov Magnusson.

§3          Anmälan om styrelsens val av protokollförare

              Styrelsen har utsettElisabeth Johansson till protokollförare för föreningsstämman.

§4          Upprop och fastställande av röstlängd

              Enligt närvarolista.

§5          Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

              Olle Rydholm och Björn Karlsson väljs till att justera dagens protokoll, samt tillika

              rösträknare.

§6          Fråga om föreningsstämman utlysts i behörig ordning

              Mötet fastställde att kallelsen till föreningsstämman utlysts i behörig ordning.

§7          Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret

              Ingemar Lindhe föredrar balans- och resultatrapport samt verksamhetsberättelsen.

              Efter genomgång läggs dessa till handlingarna.           

§8          Revisorernas berättelse

              Ordföranden läser upp revisionsberättelsen för räkenskapsåret

              2015-01-01 t o m 2015-12-31. Då inget fanns att erinra föreslår revisorerna att

              styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§9          Fastställande av resultat- och balansräkning

              Föreningsstämmanbeslutar att fastställa resultat- och balansräkning enligt revisorernas redogörelse.

§10        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

§11        Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda                                balansräkningen

              Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att överföra årets vinst i ny                 räkning.

 §12        Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda

               Föreningsstämman beslutar att inget arvode skall utgå.

 §13        Val av styrelse

                             Föreningsstämman beslutar enligt följande att välja:

                             Ordförande              Ingemar Lindhe                      1 år        (omval)

                             Ledamot                   Elisabeth Johansson              2 år        (omval)

                             Ledamot                   Monica Enemark                   2 år        (omval)

                             Ledamöterna Karin Jansson och Bo Pettersson redan valda på 2 år.

  §14a      Val av revisorer

                             Föreningsstämman beslutar att till revisorer välja:

                             Martin Johansson              1 år                      (omval)

                            Lars-Göran Granat            1 år                      (omval)

  §14b      Val av revisorssuppleant

                             Omval av Ninni Schwartz på 2 år.                         

  §15         Val av valberedning jämte sammankallande

              Björn Karlsson har avsagt sig uppdraget som valberedare.

              Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en ledamot och sammankallande i god tid före nästa föreningsstämma.

                             Roger Myrström omvaldes som ledamot på ett år.

                             Anders Jansson omvaldes som ersättare på ett år.            

                            

 §16        Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

              Inga ärenden har inkommit.

§17        Övriga ärenden som föreningsstämman beslutar uppta till behandling

               Marion Pelli:                  Fråga om likvidation

               Ingemar Lindhe:            Svarade att frågan inte är aktuell för närvarande

§18        Vid mötet väckta frågor

              Då inget övrigt fanns att diskutera tackar ordföranden alla mötesdeltagarna

för visat intresse och förklarar därmed föreningsstämman avslutad varvid  

 alla bjuds till kaffebordet.

              Vid protokollet

 

Elisabeth Johansson                                                             Per-Olov Magnusson 

Sekreterare                                                                           Ordförande

 

Justerare:

Björn Karlsson                                                                       Olle Rydholm

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

24.10 | 10:39
Torps Skola Hemsida har mottagit 22
22.10 | 13:22
Fotoalbum har mottagit 25
07.06 | 23:54
Skogspromenad EIK har mottagit 2
13.04 | 14:19
Kommande aktiviteter har mottagit 21
Du gillar den här sidan