Torps Skola Ekonomisk Förening
Stadgar

Stadgar för Torps skola ekonomisk förening

§ 1
Föreningens firma är Torps skola ekonomiska förening.

§ 2
Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att hyra ut samlingslokal samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster.

§ 3
Föreningens styrelse har sitt säte i Torps församling i Färgelanda kommun, Västra Götalands län. Föreningens styrelse skall bestå av fem ledamöter som väljs vid ordinarie föreningsstämma. Majoriteten av styrelsen skall bestå av personer boende i Färgelanda kommun.
Ordföranden i föreningen väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i sänder. Styrelseledamöter väljs på två år utom vid första ordinarie föreningsstämman då två styrelseledamöter väljs på ett år. Omedelbart efter det styrelsen blivit vald konstituerar sig denna för att inom styrelsen utse de olika styrelseposterna.
Styrelsen beslutar om föreningens angelägenheter och varje styrelseledamot är gemensamt med övriga i styrelsen ansvarig för beslut som styrelsen fattat, om denne inte har reserverat sig mot beslutet.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 4
För att beslut fattade vid styrelsemöte skall vara giltigt, fordras att alla styrelseledamöter blivit kallade till sammanträdet samt att beslutet fattats med minst tre styrelseledamöter närvarande.

§ 5
Till medlemmar i föreningen antas personer, organisationer och företag. För att erhålla medlemskap måste insats tecknas i föreningen. Detta görs genom att denna betalar en eller flera insatser om 500 kronor kontant till föreningen. För varje betald insats erhålles ett andelsbevis. För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar.

§ 6
Sedan varje års räkenskaper är avslutade, beslutar nästkommande ordinarie föreningsstämma hur mycket som skall utdelas som ränta på insats, dock inte mer än att minst 10 % av årets vinst skall avsättas till en reservfond. Annan utdelning skall inte förekomma. Om andelsägare inte gör anspråk på ränta inom ett år efter det att denna beslutats, anses denna efterskänkt.

§ 7
Räkenskaper förs på ett år, med kalenderår som räkenskapsår.

§ 8
På ordinarie föreningsstämma skall väljas två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljs för ett år. Revisorer har att granska föreningens förvaltning och räkenskaper för det år de är valda. Dessa skall vid varje ordinarie föreningsstämma framlägga en fullständig revisionsberättelse.

§ 9
Medlem har rätt att rösta vid föreningsstämma, där varje medlem har en röst. För medlem under 16 år gäller att denne företräds av förälder/målsman enligt föräldrabalken. Medlem under 18 år kan ej ingå i styrelsen. Alla frågor och val avgörs genom öppen omröstning. Enkel majoritet gäller utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar föreskriver annat.

§ 10
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före februari månads utgång. Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma då den finner det nödvändigt eller då minst 10 % av medlemmarna eller en revisor skriftligen fordrar detta för ett visst ändamål.

§ 11
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden skall ske skriftligen med postentill medlemmar och styrelse. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 12
Förslag till ändring av stadgarna skall vara inlämnade till styrelsen minst 30 dagar             före ordinarie föreningsstämma. I annat fall bordläggs förslaget till därpå följande år.

§ 13
Skall föreningen upplösas, fördelas eventuellt överskott till andelsägarna i förhållande       till deras andelar.

§ 14
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Anmälan om styrelsens val av protokollförare.
4. Upprop och fastställande av röstlängd.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
7. Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
10.Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
11. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och övriga förtroendevalda.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisorer.
15. Val av valberedning jämte sammankallande.
16. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
17. Övriga ärenden som stämman beslutar upptaga till behandling.
18. Stämman avslutas.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

24.10 | 10:39
Torps Skola Hemsida har mottagit 22
22.10 | 13:22
Fotoalbum har mottagit 25
07.06 | 23:54
Skogspromenad EIK har mottagit 2
13.04 | 14:19
Kommande aktiviteter har mottagit 21
Du gillar den här sidan